easeInExpo

Undocumented in source.

alias easeInExpo = easeInExponential

Meta