easeOutExpo

Undocumented in source.

alias easeOutExpo = easeOutExponential

Meta